Tyck till om webbplatsen bild

Låneregler

När du lånar vid Stockholms universitetsbibliotek förbinder du dig att följa lånereglerna.

För att få tillgång till bibliotekets material och tjänster behöver du ett bibliotekskort. Kortet gäller på Stockholms universitets huvudbibliotek och filialbibliotek. Det finns två olika sorters kort som fungerar som bibliotekskort vid Stockholms universitetsbibliotek: bibliotekets lånekort och universitetskortet.

Genom att använda bibliotekskortet förbinder du dig att följa Stockholms universitetsbiblioteks låneregler. När du besöker biblioteket och använder våra tjänster ska bibliotekskortet alltid kunna uppvisas. 

Vem kan få bibliotekskort?

Studenter, forskare, gästforskare, lärare samt övriga anställda vid Stockholms universitet.
Du använder universitetskortet som bibliotekskort.
För att få ett universitetskort måste du vara registrerad vid institution på SU. Med institution avses även motsvarande enhet inom universitetet.
Universitetskort utfärdas av Avdelningen för IT & Media.

Universitetskortet är en personlig värdehandling. Ingen annan än du själv ska ha tillgång till det. Om du förlorar ditt universitetskort ska du omgående anmäla det till Avdelningen för IT & Media, som spärrar kortet. Mot en avgift erhåller du nytt kort.

Forskare och studenter vid KTH
Du använder bibliotekets lånekort.
Du måste kunna visa att du är forskare eller student vid KTH och kunna visa upp giltig fotolegitimation.
Du hämtar ut kortet på biblioteket.

Bibliotekskortet är en personlig värdehandling. Ingen annan än du själv ska ha tillgång till det. Om du förlorar ditt bibliotekskort ska du omgående anmäla det till biblioteket, så spärrar vi kortet. Mot en avgift erhåller du nytt kort.

Övriga låntagare
Du använder bibliotekets lånekort.
Kortet får du om du har giltig svensk legitimation och har fyllt 18 år.
Du hämtar ut kortet på biblioteket.
Även om du inte har svensk legitimation kan du få bibliotekets lånekort om du kan visa giltig fotolegitimation och att du är student vid högskola eller universitet i Sverige.

Bibliotekskortet är en personlig värdehandling. Ingen annan än du själv ska ha tillgång till det. Om du förlorar ditt bibliotekskort ska du omgående anmäla det till biblioteket, så spärrar vi kortet. Mot en avgift erhåller du nytt kort.

Chefen för kundserviceavdelningen har rätt att göra undantag från reglerna om bibliotekskort. 

Vilka resurser har du tillgång till?

Olika regler gäller beroende på vilken låntagarkategori du tillhör.

Studenter vid Stockholms universitet
Student vid Stockholms universitet är du om du är registrerad vid institution på Stockholms universitet.
Du får låna böcker från kursboksamlingen och övrigt material som är för hemlån. Övre gräns för antal lån du kan ha registrerade på ditt kort samtidigt är 100 lån.
Du har genom din universitetsinloggning tillgång till bibliotekets e-resurser, både på universitetet och hemifrån.
Du kan boka datorer och grupprum.
Du kan hyra skåp och vagn om du uppfyller dessa villkor.
Ditt universitetskort gäller så länge du är registrerad vid en institution på Stockholms universitet.

Forskare/lärare/personal vid Stockholms universitet
Du får låna böcker från kursbokssamlingen och övrigt material med undantag för material med lånevillkor "Ej till utlån".
Du har genom din universitetsinloggning tillgång till bibliotekets e-resurser, både på universitetet och hemifrån.
Du kan boka datorer och grupprum samt hyra utbildnings- och sammanträdesrum på biblioteket.
Ditt universitetskort gäller så länge du är registrerad vid en institution på Stockholms universitet. 

Gästforskare vid Stockholms universitet
Gästforskare är du om du forskar vid Stockholms universitet under en begränsad tid och har anknytning till en institution vid universitetet.
Du får låna böcker från kursbokssamlingen och övrigt material med undantag för material med lånevillkor "Ej till utlån".
Du har genom din universitetsinloggning tillgång till bibliotekets e-resurser, både på universitetet och hemifrån.
Du kan boka datorer och grupprum samt hyra utbildnings- och sammanträdesrum på biblioteket.
Ditt universitetskort gäller så länge du är registrerad vid en institution på Stockholms universitet.

Forskare och studenter vid KTH
Du är registrerad vid institution på KTH.
Du får låna böcker från kursboksamlingen vid filialbiblioteket AlbaNova samt övrigt material som är för hemlån. Övre gräns för antal lån du kan ha registrerade på ditt kort samtidigt är 100 lån.
Du har tillgång till bibliotekets e-resurser när du befinner dig på biblioteket.

Övriga låntagare
Övrig låntagare är du om du inte har anknytning till Stockholms universitet, men har svensk legitimation eller är knuten till annan högskola/annat universitet i Sverige, och har fyllt 18 år.
Du får inte låna från kursbokssamlingen, men du kan låna övrigt material som är för hemlån. Övre gräns för antal lån du kan ha registrerade på ditt kort samtidigt är 100 lån.
Du har tillgång till bibliotekets e-resurser när du befinner dig på biblioteket.
Ditt lånekort är giltigt i fyra år, men giltighetstiden kan förlängas.

Gäster
Om du varken har giltig svensk legitimation eller är inskriven vid universitet eller högskola i Sverige räknas du som gäst.
Du får bara använda bibliotekets material i Stockholms universitetsbiblioteks lokaler.
Du kan få ett bibliotekskort för att beställa upp material från magasinet.
Ditt bibliotekskort gäller under den tid som du befinner dig på Stockholms universitet.  

Du som låntagare är skyldig att

 • observera ändringar i lånereglerna. Vi meddelar ändringar på Stockholms universitetsbiblioteks webbplats, och ansvarar för att en gällande version av lånereglerna alltid finns på webbplatsen.
 • observera lånetidens längd. Lånetiden är olika för olika samlingar. Stockholms universitetsbibliotek är inte skyldigt att skicka påminnelser om lånetiden.
 • respektera licensvillkoren för bibliotekets elektroniska resurser. Utskrift och nedladdning av artiklar ur tidskrifter och andra källor får endast göras för personligt, ickekommersiellt, studie- eller forskningssyfte.
 • lämna tillbaka lånat material senast när lånetiden går ut.
 • behandla bibliotekets material varsamt och skydda det mot skada.
 • hålla bostadsadress och e-postadress aktuella.
 • ansvara för alla lån på ditt bibliotekskort tills lånen är avregistrerade i Stockholms universitetsbiblioteks lånesystem. När du återlämnar material som du lånat får du ett kvitto via återlämningsmaskinen. Spara kvittot till dess du kontrollerat på webbplatsen att ditt lån är avregistrerat.

Bibliotekets material får inte tas med utomlands. 

Förseningsavgifter

Om du inte lämnar tillbaka det lånade materialet i tid är du skyldig att betala en förseningsavgift. Läs mer om avgifter

Om du har förseningsavgifter som överstiger 100 kr kan du inte använda kortet eller bibliotekets webbtjänster förrän du betalat avgifterna.

Om du lämnar tillbaka materialet först efter att vi har skickat en faktura måste du betala den fakturerade arbetskostnaden samt eventuell förseningsavgift.

Om du inte har betalat en faktura från Stockholms universitetsbibliotek på förfallodagen överlämnar vi den till inkasso. Du får då även betala samtliga avgifter som uppstår i samband med detta. Kan du inte kan betala hela summan kan vi diskutera en delbetalningsplan, men ditt bibliotekskort är spärrat tills hela summan är betald.

Om du har lånat böcker via fjärrlån bestäms förseningsavgiften vid det bibliotek där skulden uppstod. 

Skadat eller förlorat material

Om du förlorar böcker eller annat material som du har lånat på Stockholms universitetsbibliotek anmäler du det snarast till oss..

För skadat eller förlorat material är du skyldig att betala ersättningsexemplar och bibliotekets hanteringskostnad. Läs mer om avgifter 

Stockholms universitetsbibliotek tar hand om alla reparationer och avgör värdet av skadat eller förlorat material. 

Observera att förkommet eller skadat material som du lämnar ersättning för fortfarande tillhör biblioteket. 

Fjärrlån

Du som är forskare, lärare, personal eller student med anknytning till Stockholms universitet kan fjärrlåna material för forsknings- eller studieändamål. Det innebär att Stockholms universitetsbibliotek lånar in material från bibliotek och dokumentleverantörer över hela världen.

Från svenska och övriga nordiska bibliotek är fjärrlån gratis. 

Mot en avgift kan du beställa:

 • kopior av tidskriftsartiklar
 • litteratur från utomnordiska bibliotek. Obs - ej för hemlån.

Tidskrifter lånas inte in.

Följande material kan endast fjärrlånas av forskare, lärare eller personal:

 • material som finns på Stockholms universitetsbibliotek men är utlånat
 • material som finns på ett annat bibliotek inom Storstockholm
 • examensarbeten och uppsatser
 • referenslitteratur

Beställt material som är utgivet under de senaste fem åren kan omvandlas till inköp.

Skadade eller borttappade fjärrlån
Om du förlorar eller inte lämnar tillbaka material som du har beställt via fjärrlån är du skyldig att ersätta det. Det bibliotek som materialet beställdes från avgör ersättningssumman. Dessutom får du betala Stockholms universitetsbiblioteks hanteringskostnad.

Om du inte har betalat en faktura från biblioteket på förfallodagen överlämnar vi den till inkasso. Du får då även betala alla avgifter som uppstår i samband med det.

Förlorat eller skadat material tillhör det bibliotek som materialet beställdes från, även om du har betalat ersättning för det. 

När du beställer material via fjärrlån gäller de lånevillkor som gäller på det bibliotek som materialet beställdes från. 

Vad händer om jag bryter mot reglerna?

Om du bryter mot bibliotekets regler och stör verksamheten i bibliotekets lokaler kan du bli utestängd från biblioteket i upp till sex månader enligt 10 kap. 1 § 1st. p.3 och 2 § 2 st. § 1, kapitel 10, punkt 3 i högskoleförordningen (1993:100). 

Vem fastställer lånereglerna och hur bindande är de?

Lånereglerna fastställs av biblioteksstyrelsen och är ett avtal mellan dig som låntagare och Stockholms universitetsbibliotek. 

Vilka regler gäller för att lagra uppgifter?

För biblioteksverksamhet gäller sekretess enligt 40 kap. 3 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) § 22, kapitel 9 i sekretesslagen (1980:100) för uppgifter i register om enskilda personers lån, reservationer eller andra former av beställningar.

I biblioteksverksamhet kan behandling av personuppgifter förekomma. Då gäller personuppgiftslagen (1998:204).

 

Sidansvarig:
Uppdaterad: den 12 juni 2014

kontakt

Postadress:
Stockholms universitetsbibliotek
106 91 Stockholm

Besöksadress:
Universitetsvägen 14 D

Karta

 

Frågor?
Här får du svar på Vanliga frågor

 

Ytterligare frågor?
Kontakta oss